Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van SWITCH – the gym. (hierna; “SWITCH – the gym”). Iedere SWITCH – the gym heeft zijn eigen juridische entiteit, u wordt lid van de BV van de plaats waarin uw SWITCH – the gym vestiging zich bevindt.

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SWITCH – the gym en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SWITCH – the gym en het Lid.

2.2. SWITCH – the gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. SWITCH – the gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SWITCH – the gym te zijn ontvangen.

 

3. Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap gaat in voor de overeengekomen contractduur vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan SWITCH – the gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is SWITCH – the gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van SWITCH – the gym, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van SWITCH – the gym).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van SWITCH – the gym worden overgedragen.

3.4. SWITCH – the gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. SWITCH – the gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van SWITCH – the gym, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.switchthegym.nl.

 

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of creditcard voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, per maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van SWITCH – the gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. SWITCH – the gym behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan SWITCH – the gym te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SWITCH – the gym tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. SWITCH – the gym heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is SWITCH – the gym gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van SWITCH – the gym, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

4.6. Indien SWITCH – the gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan SWITCH – the gym het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van SWITCH – the gym tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. SWITCH – the gym is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. SWITCH – the gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

5. Privacy

5.1 SWITCH – the gym verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 In de Privacyverklaring van SWITCH – the gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door SWITCH – the gym worden verwerkt, voor welke doeleinden SWITCH – the gym dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

 

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1  Indien het lid zijn lidmaatschap opzegt geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, na afloop van de initiële contractduur.

6.2. De opzegging kan worden gedaan schriftelijk middels een het bij SWITCH – the gym verkrijgbaar opzegformulier/ middels een eigen opzegbrief of per e-mail (plaatsnaam)@switchthegym.nl. De opzegging dient het Lid te richten aan de vestiging waar het lidmaatschap is afgesloten. 

6.3. SWITCH – the gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

 

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van SWITCH – the gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van SWITCH – the gym – deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.

 

8. Openingstijden

8.1. SWITCH – the gym is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. SWITCH – the gym is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. SWITCH – the gym is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van SWITCH – the gym, of een met SWITCH – the gym gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van SWITCH – the gym of een met SWITCH – the gym gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

 

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk of per e-mail, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SWITCH – the gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot SWITCH – the gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot SWITCH – the gym, zoals beschreven op de website (www.switchthegym.nl).

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. SWITCH – the gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens SWITCH – the gym of haar leidinggevenden.

10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SWITCH – the gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door SWITCH – the gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door SWITCH – the gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.